MDDP Akademia Biznesu > O projekcie

O projekcie

Projekt „Zielony zawód – nowe możliwości” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 8. „Rynek pracy”, Działanie 8.2 „Wsparcie osób poszukujących pracy”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

„Zielony zawód – nowe możliwości” to projekt realizowany w okresie od 1 lutego 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 60 osób w wieku 30 lat i powyżej, które pozostają bez zatrudnienia, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) w województwie dolnośląskim w powiatach: lwóweckim, jaworskim, jeleniogórskim ziemskim, złotoryjskim, legnickim ziemskim.  

W ramach projektu, przewidziano realizację następujących zadań:

1. IDENTYFIKACJA POTRZEB – INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA
Zadanie ma na celu identyfikację potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego Uczestników/Uczestniczek oraz określenie preferencji i predyspozycji zawodowych.

2. PORADNICTWO ZAWODOWE (wsparcie będzie realizowane dla 40 osób)
W ramach tego zadania zaplanowane jest wspomaganie procesu poszukiwania pracy m.in. podniesienie motywacji, wyposażenie Uczestników/Uczestniczek w wiedzę na temat własnych kompetencji i zasobów.

3. POŚREDNICTWO PRACY
Wsparcie w doborze odpowiedniej pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu, pobudzenie do samodzielnych działań.

4. SZKOLENIA ZAWODOWE ZWIĄZANE Z „ZIELONYMI MIEJSCAMI PRACY”
Szkolenia umożliwią nabycie nowych kwalifikacji oraz zwiększą szanse Uczestników/Uczestniczek na ponowne zatrudnienie. W ramach tego zadania przewidziano realizację następujących szkoleń:

Szkolenia:
Pracownik biurowy z modułem eko-biuro.
Handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych z prawem jazdy kategorii  B.
Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego.
Księgowy przygotowujący dokumentację dla służb ochrony środowiska oraz inne szkolenia związane z zielonymi miejscami pracy, które będą określone w IPD Uczestników/Uczestniczek projektu. 

Wszystkie szkolenia będą kończyły się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Średni czas trwania szkoleń to 128 godzin.

Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.

5. 3-MIESIĘCZNY PŁATNY STAŻ
Możliwość uzyskania przez Uczestników/Uczestniczki praktycznych umiejętności do wykonywania danego zawodu Staż będzie się odbywać przez 3 miesiące kalendarzowe Każdemu Uczestnikowi/Uczestniczce Projektu odbywającemu staż przysługuje stypendium stażowe.

Wartość projektu: 1 196 936,64 PLN
Kwota dofinansowania: 1 137 089,97 PLN

Projekt dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.