Rekrutacja

Projekt jest adresowany do 60 osób, które zarówno w dniu zgłoszenia jak i rozpoczęcia udziału w projekcie łącznie spełniają następujące kryteria formalne:
wiek 30 lat i powyżej.
zamieszkują (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze powiatów objętych wsparciem (lwówecki, jaworski, jeleniogórski ziemski, złotoryjski, legnicki ziemski),
osoby zamieszkujące obszary wiejskie,
osoby bez zatrudnienia(bezrobotne lub biernej zawodowo) spełniającej jedno z poniższych kryteriów:
wiek po 50 r. ż.,
kobiety,
osoby niepełnosprawne,
osoby długotrwale bezrobotne i/lub o niskich kwalifikacjach.

Ze wsparcia będą mogli skorzystać rolnicy, ww. kryteria, posiadający gospodarkę poniżej 2 ha przeliczeniowych i/lub członkowie ich rodzin, o ile faktycznie będą pozostawać bez zatrudnienia, a efektem ich udziału w projekcie będzie przejście z KRUS do ZUS.

W procesie rekrutacji przyznawane będą punkty w ramach kryteriów premiujących ze względu na trudniejszą sytuację Kandydata/Kandydatki na rynku pracy, tj.:
kobiety – 15 pkt.,
osoby niepełnosprawne – 15 pkt.,
osoby z obszarów wiejskich  – 10 pkt.

Nabór zgłoszeń będzie prowadzony: od marca 2017 r.

Kandydaci/Kandydatki zobowiązani są do dostarczenia do Biura Projektu kompletu poprawnie  i czytelnie wypełnionych dokumentów, tj.:
  formularza rekrutacyjnego,
  dokumentów potwierdzające kryteria formalne:
  • zaświadczenie z PUP/MUP,
  • oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego i/lub zaświadczenie z KRUS,
  • orzeczenie o niepełnosprawności.

Przed dokonaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM PROJEKTU »
Wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do Regulaminu projektu i dostępne są w zakładce DO POBRANIA » oraz w Biurze Projektu.

Wypełnione dokumenty należy:
dostarczyć osobiście lub listownie do Biura Projektu: ul. Sienkiewicza 53A, 59-420 Bolków
lub
wysłać skany podpisanych dokumentów na adres mailowy: biuro@nowyzawod.com

W przypadku błędów formalnych osoby te będą wzywane do uzupełnień/korekty zgłoszenia.

Osoby niepełnosprawne będą mogły wskazać w formularzu swoje potrzeby.

Do udziału w Projekcie zostaną zakwalifikowane osoby, które spełnią kryteria formalne i uzyskają największą liczbę punktów.

W przypadku, gdy do projektu zgłosi się większa liczba osób, niż zakładano, przyjmowane będą osoby z najwyższą liczbą punktów oraz utworzona zostanie lista rezerwowa.